"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

LogoROP jz

Během letošních prázdnin byl dokončen projekt Modernizace chemické a biologické laboratoře vedoucí k vyšší efektivitě výuky.

V úterý 21. října dopoledne se malá delegace naší školy spolu se zástupci Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu zúčastnila přijetí u přednosty Okresního úřadu v Chamu Franze Löfflera, jenž je současně také předsedou Krajského sněmu Horní Falce a předsedou Evropského regionu Dunaj-Vltava.

     Již po dvaadvacáté se v sobotu 20. září uskutečnila vzpomínková pěší pouť z Klenčí do Furthu im Wald. Inspirací pro ni se stalo putování manželů Králových z románu J. Š. Baara ´Lůsy´, kteří se z Klenčí vydali do furthského kostela vyprosit si narození syna.

ESF

Škola realizuje projekt v rámci dotace OPVK v oblasti podpory 1.5, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání.


Projektový záměr:

1. Cíl projektu

Projektový záměr vychází z autoevaluace a ŠVP školy. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a forem směřovat ke zlepšení stavu vzdělávání žáků školy. Ke zkvalitnění a zefektivnění výuky by měla vést skupinou šablon v kategorii individualizace. Šablona I/1 bude využita pro rozvoj čtenářských dovedností s cílem připravit nadané studenty na vyšší úroveň maturity z českého jazyka. Šablony II/1 umožní zapojení rodilého mluvčího do výuky v angličtině a současně specializaci výuky vzhledem k dalšímu profesnímu směřování žáků. V němčině umožní individuální přístup k žákům, kteří na gymnáziu směřují k zakončení tohoto jazyka zkouškou DSD.

Druhou skupinou využitých šablon budou šablony zaměřené na tvorbu a používání nově vytvořených učebních materiálů ve výuce. Zejména s využitím nástroje Škola 21 zaměřeného na ICT pod šablonou III/2, ale i v rámci dalších šablon II/2, IV/2,

V/2 a VI/2. Předpokládáme, že nové formy výuky budou pro žáky přitažlivější a zábavnější, a tím že zvýšíme jejich motivaci ke studiu.

 

2. Počet žáků, kteří budou mít užitek z toho, že se účastní klíčových aktivit

Projekt je zaměřen na všechny žáky školy, tj. 514 žáků s tím, že jeho výsledky,

především nově vzniklé výukové materiály, budou postupně využívány ve všech

oborech vzdělávání. Individualizace bude zaměřena na 11 skupin studentů. Přesný počet bude zjištěn až při rozdělování studentů do skupin podle příslušných hodnotících kritérií.

3. Počet učitelů, kteří budou mít užitek z toho, že se zapojí do klíčových aktivit

Do projektu bude zapojeno 22 pedagogů školy, z toho 6 učitelů se zapojí do individualizace a 16 bude vytvářet učební materiály. Předpokládáme, že učitelé budou motivováni jednak finančně a také tím, že se budou podílet na vzniku nové modernější tváře školy.

4. Konečný výsledek projektu

Očekávaným výsledkem projektu bude:

- zlepšení týmové spolupráce učitelů a prohloubení kvality vyučovacího procesu

- vytvoření nových moderních výukových materiálů v tištěné i digitální podobě pro teoretickou i praktickou výuku

- zlepšení výsledků žáků při maturitní zkoušce z českého jazyka a dalších všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

- dosažení úrovně zkoušky DSD v německém jazyce

- zvýšení úrovně počítačové gramotnosti žáků i pedagogů začleněním informačních a komunikačních technologií (ICT) do života celé školy

- zlepšení materiálního vybavení školy.

5. Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak tato změna bude hodnocena?

Dosažení změny bude sledováno v průběhu i po ukončení projektu. Mělo by se projevit ve zatraktivnění vyučovacího procesu pro studenty, lepšími výsledky žáků u maturitních zkoušek v porovnání s předchozími lety a v lepším uplatnění absolventů v dalším studiu na vysokých školách.

V rámci hodnocení dosažených změn bude:

- prováděno ověřováním dosažených znalostí a dovedností žáků

- provedeno dotazníkové šetření týkající se atraktivity vyučovacího procesu před a po realizaci projektu

- prováděna evaluační činnost předmětových komisí a vlastní hodnocení školy.