"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petra Mišková.

tel. č. 725 090 003, 379 414 213, 379 414 211 (ústředna)

e-mail: miskova [AT] gymdom [DOT] cz, gjsb [AT] gymdom [DOT] cz

K zastižení v kanceláři gymnázia č. 207 vždy ve čtvrtek od 0800 – 1200 hodin.

 

 

 

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gwtgiqs, emailem na adrese gjsb [AT] gymdom [DOT] cz nebo poštou na adrese Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, 344 42 Domažlice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Petra Mišková, tel. č. 725 090 003, email: miskova [AT] gymdom [DOT] cz, k zastižení v kanceláři č. 207 vždy ve čtvrtek od 0800 – 1200 hodin. Mimo tyto hodiny k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením Školského zákona předávají CZVV (Cermat), MŠMT.

Pro zajištění přijímacího řízení v souladu s ustanovením § 60a, §183, § 60d, § 16, § 37 ŠZ zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu (u cizinců), adresa pro doručování u žáka.
Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování u zákonného zástupce.
Adresa školy, obor vzdělání, forma vzdělání, závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku, informace o schopnostech, vědomostech a zájmech uchazeče, stupeň podpůrných opatření.
Telefonní spojen, email, datová schránka zákonného zástupce.

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s § 29 ŠZ a § 1 vyhl. č. 64/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení, datum narození, popis úrazu, popis události při které k úrazu došlo, datum úrazu, místo úrazu, kým byl úraz ošetřen, další údaje, pokud jsou potřební k sepsání záznamu o úrazu.

Pro zajištění ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou v souladu s § 81, § 113 , § 82, § 28 ŠZ a vyhláškou č. 177/2009 Sb. a vyhláškou č. 3/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti ukončování středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitelky školy.

Pro zajištění průběhu středního vzdělávání v souladu s § 28, § 16, § 14, § 30,§ 21, § 65, § 81, § 50, § 17, § 18, § 164 ŠZ a vyhláškou 13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává škola o žácích a oprávněných osobách údaje uvedené v Záznamu o činnosti o průběhu středního vzdělávání – možno nahlédnout u ředitelky školy.

Pro zajištění průběhu zaměstnání v souladu se Zákoníkem práce a předpisy daňovými, sociálními a zdravotního pojištění zpracovává škola o zaměstnancích následující typy údajů:

Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, státní občanství, číslo pasu (u cizinců), povolení k pobytu od – do, údaje o vzdělání, údaje o odborných znalostech, údaje o předchozích zaměstnáních, místo narození, rodné číslo, rodné příjmení, příjmení dřívější 1., 2., číslo a název zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce (u cizinců), údaje o vyživovaných osobách, údaje o srážkách ze mzdy, údaje o zdravotním pojištění při souběhu zaměstnání, číslo účtu pro zasílání mzdy (platu).


Zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění právních povinností.