"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Studijní obor 79-41-K/81, nižší stupeň osmiletého gymnázia

 

Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě prospěchu ze základní školy.

Výsledek přijímacích testů, tj. testů z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn 90 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce čtvrtého ročníku a z 1. pololetí pátého ročníku, bude započítán 10 %.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

V případě rovnosti dosažených bodů získaných dále rozhoduje:

1. Lepší prospěch z matematiky a z českého jazyka ze základní školy

2. Změněná pracovní schopnost

3. Vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách

 

 

Studijní obor 79-41-K/61, nižší stupeň šestiletého gymnázia

 

Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě prospěchu ze základní školy.

Výsledek přijímacích testů, tj. testů z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn 90 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce šestého ročníku a z 1. pololetí sedmého ročníku, bude započítán 10 %.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

V případě rovnosti průměru průměrů o přijetí rozhoduje:

1. Lepší prospěch z matematiky a z českého jazyka ze základní školy

2. Změněná pracovní schopnost

3. Vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách

 

 

Studijní obor 79-41-K/41, čtyřleté gymnázium

 

Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků  přijímacích testů a na základě prospěchu ze základní školy.

Výsledek přijímacích testů, tj. testů z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn 60 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce osmého ročníku a z 1. pololetí devátého ročníku, bude započítán 40 %.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

V případě rovnosti průměru průměrů o přijetí rozhoduje:

1. Lepší prospěch z matematiky a z českého jazyka ze základní školy

2. Změněná pracovní schopnost

3. Vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách

 

 

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia

Vyvěšeno dne 16. 1. 2020

__________________

 

 

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Pivovarská 323, 344 42 Domažlice tel. 379 414211, fax 379 725657

 

Oznámení ředitelky školy

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji

 

přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.

 

Pro školní rok 2020/2021 bude škola otevírat obory:

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

79-41-K/61 Gymnázium všeobecné

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné

Do každého oboru vzdělávání bude přijímáno 30 uchazečů.

Součástí přijímacího řízení budou pro všechny obory přijímací zkoušky. Obsahem přijímací zkoušky bude vždy test z českého jazyka a z matematiky, jednotné testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

 

 

Termíny přijímacích testů:   I. termín  II. termín 
 1. kolo: čtyřleté studium                                        14. dubna 2020              15. dubna 2020
             šestileté a osmileté studium                      16. dubna 2020             17. dubna 2020

 

Při nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v 1. kole bude škola vypisovat další kola přijímacího řízení.

 

Vyvěšeno: 16. 1. 2020

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia

________________

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení viz Zřizovací listina
(3) Organizační struktura viz Organizační struktura
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky http://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy gjsb [AT] gymdom [DOT] cz
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2017
Příloha účetní uzávěrky 2017
Výkaz zisku a ztrát 2017
Rozpočet 2018

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

 

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy